شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

دانلود نمونه سوال برای همه

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

نمونه سوال - رگرسیون 1 + پاسخنامه

7 دوره نمونه سوال - رگرسیون 1 + پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تشریحینیمسال اول 92-91 نیمسال دوم 92-91 تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی ...
دریافت فایل

نمونه سوال -آشنايي با نظريه صف + پاسخنامه

4 دوره نمونه سوال -آشنايي با نظريه صف + پاسخنامه
نيمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستي نيمسال اول 93-92 همراه با جواب تستي نيمسال اول 95-94 همراه با جواب تستي نيمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستي ...
دریافت فایل

نمونه سوال- روشهاي ناپارامتري + پاسخنامه

7 دوره نمونه سوال- روشهاي ناپارامتري + پاسخنامه
نيمسال دوم 90-89 نيمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال اول 92-91 نيمسال اول 93-92 نيمسال دوم 94-93 همراه با جواب تشريحينيمسال اول 95-94 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستي و تشريحي ...
دریافت فایل

نمونه سوال-روشهای نمونه گیری2 + پاسخنامه

6 دوره نمونه سوال-روشهای نمونه گیری2 + پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحی ...
دریافت فایل

نمونه سوال-روشهای نمونه گیری1 + پاسخنامه

7 دوره نمونه سوال-روشهای نمونه گیری1 + پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال اول 96-95 همراه با جواب تستی ...
دریافت فایل

نمونه سوال- کنترل کیفیت آماری + پاسخنامه

12 دوره نمونه سوال- کنترل کیفیت آماری + پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستی تابستان 95 همراه با جواب تستی نیمسال اول 96-95 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 96-95 همراه با جواب تستی تابستان 96 همراه با جواب تستی ...
دریافت فایل

نمونه سوال-مبانی آنالیز عددی + پاسخنامه

16 دوره نمونه سوال-مبانی آنالیز عددی + پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 94 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 95 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 96-95 همراه ...
دریافت فایل

نمونه سوال- مبانی جمعیت شناسی + پاسخنامه

15 دوره نمونه سوال- مبانی جمعیت شناسی + پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 نیمسال دوم 90-89 نیمسال اول 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال اول 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستی نیمسال اول 96-95 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 96-95 تابستان 96 همراه با جواب تستی ...
دریافت فایل

نمونه سوال- محاسبات آماری + پاسخنامه

7 دوره نمونه سوال- محاسبات آماری + پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 92-91 نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحی ...
دریافت فایل

نمونه سوال- نرم افزارهای ریاضی + پاسخنامه

9 دوره نمونه سوال- نرم افزارهای ریاضی + پاسخنامه
تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 94 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 96-95 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 96 همراه با جواب تستی و تشریحی ...
دریافت فایل
456789
10
111213
last